مکانهای دیدنی


Click to enlarge photos

قلعه لوری
تاتو 1
تاتو 2
معبد گارنی
کلیسای سواناوانک
کلیسای سواناوانک
کلیسای سواناوانک
کلیسای سواناوانک
کلیسای سواناوانک
کلیسای اودزون
کلیسای اودزون
کلیسای اودزون
کلیسای نوراوانک
کلیسای نوراوانک
کلیسای نوراوانک
کلیسای نوراوانک
سمبل قرباق
کلیسای بگوور
خورویراپ
خورویراپ
کلیسای هاغپات
کلیسای هاغپات
گیومری
کلیسای گغارت
معبد گارنی
قلعه آمبرد
قلعه آمبرد
علاوردی
آختالا

این صفحه را به اشتراک بگذارید:

Back to gallery main page